عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد . حکیم ارد بزرگ

مردان بزرگ فقط آرمان های خود را نمایش داده اند. فریدریش نیچه

چه ناچیز است زندگی کسی که با دست هایش چهره خویش را از جهان جدا ساخته و چیزی نمی بیند، جز خطوط باریک انگشتانش را .  جبران خلیل جبران

در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید . حکیم بزرگمهر