برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود . حکیم ارد بزرگ

پاکی نفس جدایی می آورد. فریدریش نیچه

به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید . به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل ، سپیده می دمد و جان تازه می شود . جبران خلیل جبران

کوشیدن به کار ناشدنی خلاف خرد است که در آهن به آب رخنه نتوان کرد . حکیم بزرگمهر