مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد . استاد ارد بزرگ


مردی که نفس و مهر یک زن همراهی اش نمی کند ، همواره خویشتن را می خراشد . استاد ارد بزرگ


مهر و مهربانی ، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است . استاد ارد بزرگ


جام زندگی را ، تنها با می مهر و دوستی پر کن .  استاد ارد بزرگ


آنکه مهربان نیست ، بیمار است . استاد ارد بزرگ


مهربانی ، هدیه پاک گیتی در درون همه ما آدمهاست . استاد ارد بزرگ