در چشم باد ، نغمه های دلاویز مادر در گوش کودک بازیگوش شناور است . حکیم ارد بزرگ

تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است؛ زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش ها و مبارزه برای تاویل اندیشه ها و آرمان ها. فریدریش نیچه

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد . جبران خلیل جبران

برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست . حکیم بزرگمهر