سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگ

ایرانیان راستگوترین و راست تیرانداز ترین قوم تاریخ اند.  فریدریش نیچه

پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد ، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت ؟! جبران خلیل جبران

توانگر راستین کسی است که آز در دلش راه نیافته است . حکیم بزرگمهر