فرمانروای نیک ، دست نشانده پلید ندارد ! . حکیم ارد بزرگ

زمین روزی از آن ابرانسان می شود . فریدریش نیچه

چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت . جبران خلیل جبران

هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید . دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند . حکیم بزرگمهر