میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست . حکیم ارد بزرگ

زندگی بدون موسیقی اشتباه است. فریدریش نیچه

رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری . جبران خلیل جبران