بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند . حکیم ارد بزرگ

کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است. فریدریش نیچه

بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش بخشد. جبران خلیل جبران