میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . حکیم ارد بزرگ

مرد خواهان حقیقت است اما زن  موجودی سحطی نگر است. فریدریش نیچه

اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر کنند و در آن هنگام که یکی بر سفره ی شما نشسته است ، دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد.شما پیوسته چون ترازویید بی تکلیف در میانه اندوه و نشاط . جبران خلیل جبران

آنکه  خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . حکیم بزرگمهر