بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگ

کسی که آرمان نداشته باشد کمتر لاابالی ست تا کسی که راه رسیدن به آرمانش را نمی داند. فریدریش نیچه

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری . جبران خلیل جبران

هر کس از بند آز برهد ، و پیوسته بی نیاز بماند براستی نیکبخت است . حکیم بزرگمهر