بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است. حکیم ارد بزرگ

سرنوشت من این است که پس از مرگ دوباره به دنیا بیایم . فریدریش نیچه

ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی . جبران خلیل جبران

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد . حکیم بزرگمهر