در تاریکترین شب های ستم ، روشنترین ستاره ها زاده می شوند . حکیم ارد بزرگ

اراده زندگی برتر و نیرومند تر در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلکه در اراده جنگ اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است! فریدریش نیچه

زندگی روزمره شما پرستشگاه و نیز دیانت شماست . جبران خلیل جبران

هنر خردمند در این است که عیب خویش را دریابد و به رفع آن بکوشد . حکیم بزرگمهر