و فرمانروایی که دروغ گفت ، فر و شکوه خویش را به خاک سپرد . حکیم ارد بزرگ

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز. فریدریش نیچه

شعوری که در پهنه درون کسی فرود آمد ،  هرگز دوبال خود را به دیگری عاریه نمی دهد . جبران خلیل جبران

برترین دانش ها یزدان پرستی است . حکیم بزرگمهر