ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است . حکیم ارد بزرگ

ذهن و  اندیشه  مسئول به خطا افتادن بشر است. فریدریش نیچه
 
به پزشک خود ایمان داشته باشید و به گفته هایش ، که جز دارویی شفا بخش نیست ، اعتماد کنید و جرعه تلخ او را با طمانینه و خاطری جمع سرکشید . جبران خلیل جبران