تنها فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده  خویش را به ریشخند می گیرند . حکیم ارد بزرگ

با رنج عمیق درون ، آدمی از دیگران جدا می شود و والا می گردد.  فریدریش نیچه

 در رنجی که ما می بریم ، درد نه تنها در زخم هایمان ، که در اعماق قلب طبیعت نیز حضور دارد.در تغییر هر فصل ، کوهها ، درختان و رودها ظاهری دگرگونه می یابند ، همانگونه که انسان در گذر عمر ، با تجربیات و احساساتش تحول می یابد. در دل هر زمستان ، تپشی از بهار و در پوشش سیاه شب، لبخندی از طلوع نمایان  است . جبران خلیل جبران