نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . حکیم ارد بزرگ

ابرانسان است که می آفریند . فریدریش نیچه

از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فریدریش نیچه