نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست . حکیم ارد بزرگ

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید . فریدریش نیچه

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید .  جبران خلیل جبران