آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد . حکیم ارد بزرگ

فرزانگی نمی تواند خود خواهانه باشد و فرزانه نمی تواند منزوی بماند . فریدریش نیچه
 
با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان ، چهره ی سالها را  دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را شنیده است . جبران خلیل جبران