برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم . حکیم ارد بزرگ


فلسفه معنوی ترین خواست قدرت است . فریدریش نیچه

انسانیت روح خداوند است در زمین.در اعماق روح، شوقی است که انسان را از دیده به نادیده ، و به سوی فلسفه و ملکوت سوق می دهد. جبران خلیل جبران