میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر . حکیم ارد بزرگ

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان روا داشتن استبداد بر دیگران است. فریدریش نیچه

عبادت ، گستردن جان است بر کرانه ی هستی و آمیزش انسان است با اکسیر حیات . جبران خلیل جبران

بیهوده گوی در نظر هیچ کس قدر ندارد . حکیم بزرگمهر