جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


مهرورزی و ستایشگری درمان بسیاری از دردهای آدمیان است . حکیم ارد بزرگ

فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب ها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد. فریدریش نیچه

همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است.  جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 10 بازدید