جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست . حکیم ارد بزرگ

زندگی بدون موسیقی اشتباه است. فریدریش نیچه

رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 10 بازدید