حکیم ارد بزرگ : دامن خرد و حکمت ، از جادو و دروغ به دور است .

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 
آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار نزدیکان و یا رهایی از رنج و سختی ، جانداری را سر می بریم و با ریختن خونش و خوردن گوشتش جشن می گیریم ؟! به جای این کارها درخت بکاریم ، نان و شیرینی ببخشاییم و دستگیر تنگدستان بوده و براستی مهربان باشیم . حکیم ارد بزرگ


مهرورزان ، آدمیان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند . حکیم ارد بزرگ


خوشبخت کسی است که در او مهر و دوستی لانه دارد . حکیم ارد بزرگ


آنکه همراه است و یاور ، هر نفسش ، بهایی بی انتها دارد . حکیم ارد بزرگ


تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای ، رسیدن به ساختاری همانند است . حکیم ارد بزرگ


دامن خرد و حکمت ، از جادو و دروغ به دور است . حکیم ارد بزرگ


نگاه و آرمان حکمت ، خردمندانه زیستن است .  حکیم ارد بزرگ


زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی ست . حکیم ارد بزرگ


حکمت بیش از هر چیز ، به دانش و تجربه تکیه دارد . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

شناسای تاریخ‌های کهن

چنین رانده است از سکندر سخن

که مشاطهٔ دولت فیلقوس

چو آراست روی زمین چون عروس

ز دمسازی این عروسش به بر

خداداد پیرانه‌سر یک پسر

چو بگذشت سال وی از هفت و هشت

وز او فر شاهی فروزنده گشت،

پدر صاحب‌عهد خود ساخت‌اش

به تاج کیانی سرافراخت‌اش

چو بیعت گرفت‌اش ز گردن کشان،

به سرچشمهٔ علم دادش نشان

فرستاد پیش ارسطالس‌اش

که گردد ز نابخردی حارسش

بدو داد پیغام کای فیلسوف!

که خورشید تو رسته است از کسوف،

سپهر خرد را تویی آفتاب

ز فیض تو یونان‌زمین نوریاب

اگر در جهان نبود آموزگار،

شود تیره از بی‌خرد روزگار

اگر شاه دوران نباشد حکیم

بود در حضیض جهالت مقیم

سکندر که پروردهٔ مهدم اوست

بر اورنگ شاهی ولیعهدم اوست

به قانون اقبال داناش کن!

بر اسباب دولت تواناش کن!

ز حکمت بدان‌سان کن‌اش بهره‌مند،

که سازد پس از مرگ نامم بلند!»

ارسطالس این نکته‌ها چون شنود

به درس سکندر زبان را گشود

به حکمت چراغ دل افروخت‌اش

ره حل هر مشکل آموخت‌اش

سکندر که طبع هنرسنج داشت

به امکان درون از هنر گنج داشت،

به نقادی فکر روشن که بود

گذشت از رفیقان به هر فن که بود

به یزدان‌شناسی علم برفراخت

ز دانش‌پژوهی خدا را شناخت

شد از فسحت خاطر آگهش

ریاض ریاضی تماشاگهش

ز اقلیدس اقلیدش آمد به دست

طلسمات گنج مجسطی شکست

شد از گردش چرخ دیرین‌اساس

حقایق‌پذیر و دقایق‌شناس

بلی! حکمت آن است پیش حکیم

که بر راه دانش، شود مستقیم

کشد خامه در دفتر آب و گل

ز دانش دهد زیور جان و دل

 جامی

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند .  حکیم ارد بزرگ


زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست . حکیم ارد بزرگ


آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد ، که در اندیشه ایی فراتر از آنها ، در پرواز باشد .  حکیم ارد بزرگ


دیدگاه و اندیشه تاریک ، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند .  حکیم ارد بزرگ


مهربانان ، شادی آفرینند . حکیم ارد بزرگ
 

 مهربانان ، سرشت آسمانی و پاک خویش را به نمایش گذاشته اند . حکیم ارد بزرگ


آدم های مهربان را نمی توان فراموش ساخت . حکیم ارد بزرگ


رستگاری ، در مهربانی است . حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

/ 0 نظر / 43 بازدید