جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچهآنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است . حکیم ارد بزرگ

 آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند. فریدریش نیچه

نصیحت  جبران خلیل جبران به زوج های جوان به هنگام شادی :و همگام نغنمه ساز کنید و پای بکوبید و شادمان باشید ، اما امان دهید که هر یک در حریم خلوت خویش آسوده باشد و تنها .
چون تارهای عود که تنهایند هر کدام ، اما به کار یک ترانه ی واحد در ارتعاش. جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 9 بازدید