جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها . حکیم ارد بزرگ

برای بشر بنیادی تر از بررسی حقیقت جستجوی ارزش آن بوده است و متافیزیسین ها همگی به دنبال ارزش گذاری مفاهیم متضاد بوده اند. فریدریش نیچه

شما دل به یار خود بسپارید ، ولی نه برای نگهداری آن ، زیرا فقط گرمی زندگی است که می تواند دلها را حفظ کند . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 8 بازدید