جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است . حکیم ارد بزرگ

دانستن و از مسئولیت فروگذار نکردن و آن را به دیگران محول نکردن از نشانه های والا بودن است. فریدریش نیچه

معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 10 بازدید