جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچهجشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود . حکیم ارد بزرگ

برای گله ی انسانی تمام نشانه های ابرانسان چون نشانه های بیماری یا دیوانگی ظاهر می شوند. فریدریش نیچه

هر گاه مهر به شما اشاره کند دنبالش بروید .حتی اگر گذرگاهش سخت و ناهموار است .و وقتی بال هایش شما را در بر می گیرد اطاعت کنید .حتی اگر شمشیری که در میان پرهایش پنهان است شما را زخمی کند .و اگر با شما سخن گفت او را باور کنید .گر چه صدایش رویاهای شما را بر آشوبد چون باد شمال که باغ را ویران می کند . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 14 بازدید