جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد . حکیم ارد بزرگ

فرزانگی نمی تواند خود خواهانه باشد و فرزانه نمی تواند منزوی بماند . فریدریش نیچه
 
با سالخوردگان و افراد با تجربه مشورت کنید که چشمهایشان ، چهره ی سالها را  دیده و گوشهایشان ، نوای زندگی را شنیده است . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 9 بازدید