حکیم ارد بزرگ : تنهایی را برای دشمن خویش نیز آرزو نکنید .

 

 تنهایی را برای دشمن خویش نیز آرزو نکنید .  حکیم ارد بزرگ


آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد .  حکیم ارد بزرگ


غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان .  حکیم ارد بزرگ

 
زیاده روی در سوگواری درگذشتگان ، خردمندانه نیست .  حکیم ارد بزرگ


مراسم سوگواری درگذشتگانمان را، تنها یک روز و کوتاه برگزار کنیم .  حکیم ارد بزرگ


قرار نیست با مرگ دیگران ما هم بمیریم و یا زندگی مان را به نکبت بکشیم ، زندگی را با ارزش بدانیم و برای بالندگی و شادی کوشش کنیم .  حکیم ارد بزرگ


سرزمین غمزده ، میراثی برای آیندگان ندارد .  حکیم ارد بزرگ

 

 

سخنان عارفانه , سخنان عاشقانه بزرگان , جملات عاشقانه , جملات عاشقانه زیبا , جملات عارفانه , جملات عاشقانه کوتاه , سخنان غمگین , سخنان غمگین عاشقانه , جملات غمگین جدایی , جمله های غمگین , جمله های غمگین و عاشقانه , جمله های غم انگیز , جمله های غمگین و زیبا , گفته های غمگین , گفته های غم انگیز , جملات فاز سنگین , جملات فیسبوکی , گفته های حکیم ارد بزرگ , گفته های فیسبوکی , جملات فلسفی زیبا , سخنان فلسفی , سخنان فلسفی عاشقانه , گفتار فلسفی , گفتار فیلم , سخنان قصار , سخنان قشنگ , گفتار قصار , گفتار قشنگ , گفتار قصار بزرگان , سخنان کوتاه , سخنان کوبنده , جملات کوتاه , جملات کوتاه عاشقانه , جملات کوتاه زیبا , جملات کوتاه حکیم ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , جملات کوبنده , جمله های کوتاه , جمله های کوتاه پرمعنی , جمله های کوبنده , جمله های کوتاه زیبا , سخنان گرانبها , سخنان ناب , سخنان ناب بزرگان

 

 سفر ، نای روان اســت ، برای انــــ ــدیشه و آرمان بزرگ فردا .  حکیم ارد بزرگ


آنانی که همیشه در آرامش هســتنــــ ــد ، لاابالی تـــ ـرین آدم هــاینــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 آغاز اُرُد ، پایـــان کسی نیســت ، بهــار انــــ ــدیشه ای اســت که پیش از او ، سه حکیم دیگر از آن یـــاد کرده انــــ ــد ، خـــردمنــــ ــدان نام آشنایی همچون : بزرگمهــر ، فردوسی و خیـــام نیشابوری . اُرُد همه انــــ ــدیشه هــای آنان را باور نــــ ــدارد ، اما از نگاه و انــــ ــدیشه آنهــا بهــره هــا برده اســت . حکیم ارد بزرگ


هــر گاه ، با هزار واژه مهــر ، به سوی مردم میــهنم شــ ـتافتم ، تنهــاتـــ ـرین ایرانی بودم . حکیم ارد بزرگ


سخنان و جملات اُرُد ، پنــــ ــداشــ ـت هــا و دل نگرانی هــای او ، برای آینــــ ــدگان اســت . حکیم ارد بزرگ

 

سخنان عارفانه , سخنان عاشقانه بزرگان , جملات عاشقانه , جملات عاشقانه زیبا , جملات عارفانه , جملات عاشقانه کوتاه , سخنان غمگین , سخنان غمگین عاشقانه , جملات غمگین جدایی , جمله های غمگین , جمله های غمگین و عاشقانه , جمله های غم انگیز , جمله های غمگین و زیبا , گفته های غمگین , گفته های غم انگیز , جملات فاز سنگین , جملات فیسبوکی , گفته های حکیم ارد بزرگ , گفته های فیسبوکی , جملات فلسفی زیبا , سخنان فلسفی , سخنان فلسفی عاشقانه , گفتار فلسفی , گفتار فیلم , سخنان قصار , سخنان قشنگ , گفتار قصار , گفتار قشنگ , گفتار قصار بزرگان , سخنان کوتاه , سخنان کوبنده , جملات کوتاه , جملات کوتاه عاشقانه , جملات کوتاه زیبا , جملات کوتاه حکیم ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , جملات کوبنده , جمله های کوتاه , جمله های کوتاه پرمعنی , جمله های کوبنده , جمله های کوتاه زیبا , سخنان گرانبها , سخنان ناب , سخنان ناب بزرگان

 

 

دوست دارم کودک سیمین بربیجاده لب

هر کجا زیشان یکی بینی مرا آنجا طلب

خاصه باروی سپید و پاک چون تابنده روز

خاصه باموی سیاه و تیره چون تاریک شب

هر که را زینگونه باشد ماهرویی مشکموی

نیست معذور از بیاساید زمانی از طرب

تا ستاده ست از دو چشمش بر نباید داشت چشم

تانشسته ست از دو لعلش بر نشاید داشت لب

گر مرا زین کودک بت روی دادستی خدای

بر لب او بوسه ها میدادمی دادن عجب

ای خوشا زین پیشتر کاندر سرایم زین صفت

کودکان بودند سیمین سینه و زرین سلب

با سرینهای سپید و گرد چون تل سمن

با میانهای نزار و زار چون تار قصب

از دلارامی و نغزی چون غزلهای شهید

وز دلاویزی و خوبی چون ترانه بوطلب

گر تهی شد زین بتان اکنون سرایم باک نیست

دل پرست از آفرین خسرو خسرونسب

پادشه زاده محمد خسرو پیروز بخت

سر فراز تاجداران عجم و آن عرب

خسروان را گر نسب نیکوترین چیزی بود

هم نسب دارد ملک زاده بملک و هم حسب

ای قرین آورده اندر فضل بر خوی ملک

ای هزینه کرده ملک و مال برنام و نسب

پیش از این هر شاهی و هر خسروی فرزند را

از پی فرهنگ شاگرد فلان کردی لقب

بهمن آنگه روستم را چند گه شاگرد شد

تا خصالش بیخلل گشت و فعالش منتخب

همچنان کیخسرو واسفندیار گرد را

رستم دستان همی آموخت فرهنگ و ادب

تو هم از خردی بدانستی همه فرهنگها

ناکشیده ذل شاگردی ونادیده تعب

تو دلی داری چو دریا و کفی داری چو ابر

زان همی پاشی جواهر، زین همی باری ذهب

در هنر شاگرد خویشی چون نکوتر بنگری

فضلهای خویشتن را هم تو بودستی سبب

هم خداوند سخایی هم خداوند سخن

هم خداوند حسامی هم خداوند حسب

جز ملک محمود را، هر خسروی را خسروی

هیچ خسرو رانیاید زین که من گفتم غضب

پادشاهی چون تونی از پادشاهان جهان

پادشاهی را به تست ای پادشه زاده نسب

فر شاهی چون تو داری لاجرم شاهی تر است

من چه دانم کردن ار پیداستی خار از رطب

عامل بصره بنام تو همی خواهد خراج

خاطب بغداد بر نامت همی خواند خطب

گرت فرمان آید از سلطان که خالی کن عراق

گردن گردنکشانرا نرم گردان چون عصب

نامه فتح تو از شام آید و دیگر ز مصر

منزلی زان تو حلوان باشد و دیگر حلب

خانه بی طاعتان از تیغ تو گردد خراب

گنجهای مغربی از دست تو گردد خرب

ور بر این سوی دگر فرمان دهد شمشیر تو

فرد گرداند ز خانان تا که چین از فرب

همچنان چون طبع تو بر راد مردی شیفته است

تیغ تو بر کشتن و خون ریختن دارد سغب

اندر آن صحرا که شیران دو لشکر صف کشند

و آسمان از بر همی خواند برایشان «اقترب »

چشمه روشن نبیند دیده از گرد سپاه

بانگ تندر نشنود گوش از غو کوس و چلپ

گشته از تیر خدنگ اندر کف مردان بجنگ

درقها چون کاغذ آماج سلطان پر ثقب

سیل خون اندر میانشان رفته و برخاسته

بر سر خون همچنان بیجاده گنبدهاحبب

تیغها چون ارغوان و رویها چون شنبلید

آن ز خون خلق و این از بیم تاراج و نهب

چون همای رایت تو روی بنماید ز دور

زان دو لشکر در زمان بنشیند آشوب و شغب

نامجویانشان بجای نام بپسندند ننگ

پیشدستانشان همی پیشی کنند اندر هرب

رزمگه زیشان چنان گردد که پنداری بود

هیبت تو بادو ایشان کاه و آن صحرا خشب

جامه نادوخته پوشد هم از روز نخست

هر کسی کو را گرفت از هیبت تیغ توتب

ای محمد سیرت و نامت محمد هر که او

از محمد بازگردد بازگشت از دین رب

دشمنان تو شریک دشمنان ایزدند

بر تو یک یک راز گیتی بر گرفتن «قدوجب »

از قیاس نام تو مر بد سکالان ترا

گاه بوجهل لعین خوانیم و گاهی بولهب

گرد بوجهل آنکسی گردد که نندیشد ز جهل

بولهب را بر خود آن خواند که بپسندد لهب

گر کسی گوید: من و تو، آسمان گوید بدو

تو چو او باشی، اگر باشد روا که همچو حب

من یقین دانم همی گر چه رجب را فضلهاست

یکشب ازماه مبارک به که سی روز از رجب

ای تمامی طالع سعد تو ناکرده پدید

دشمنانت چون ستاره بر فلک زیر ذنب

زانکه زین پس تو بزخم هندی و تاب کمند

کرد خواهی گردن هر بدسکالی را ادب

بدسکال تو زه پیراهن از بیم مسد

باز نشناسد همی در گردن خویش از کنب

تا چو بنویسی بصورت هر یکی چون هم بوند

شیر و شیر و دیر و دیر و زیر و زیر و حب و حب

تا نسازد کامل اندر دایره با منسرح

تا نباشد وافر اندر دایره با مقتضب

شادمان باش ای کریم و در کریمی بی ریا

پادشا باش ای جواد و در جوادی بی ریب

دشمنان و حاسدان و بدسکالان ترا

مرگ اندر بیکسی و زندگانی در تعب

 فرخی سیستانی

 

سخنان عارفانه , سخنان عاشقانه بزرگان , جملات عاشقانه , جملات عاشقانه زیبا , جملات عارفانه , جملات عاشقانه کوتاه , سخنان غمگین , سخنان غمگین عاشقانه , جملات غمگین جدایی , جمله های غمگین , جمله های غمگین و عاشقانه , جمله های غم انگیز , جمله های غمگین و زیبا , گفته های غمگین , گفته های غم انگیز , جملات فاز سنگین , جملات فیسبوکی , گفته های حکیم ارد بزرگ , گفته های فیسبوکی , جملات فلسفی زیبا , سخنان فلسفی , سخنان فلسفی عاشقانه , گفتار فلسفی , گفتار فیلم , سخنان قصار , سخنان قشنگ , گفتار قصار , گفتار قشنگ , گفتار قصار بزرگان , سخنان کوتاه , سخنان کوبنده , جملات کوتاه , جملات کوتاه عاشقانه , جملات کوتاه زیبا , جملات کوتاه حکیم ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , جملات کوبنده , جمله های کوتاه , جمله های کوتاه پرمعنی , جمله های کوبنده , جمله های کوتاه زیبا , سخنان گرانبها , سخنان ناب , سخنان ناب بزرگان

 

 پیـــام اُرُد برای جهــانیـــان ، زنــــ ــدگی در سایــه مهــربانی ، آزادی و شادی اســت . حکیم ارد بزرگ


دوســت دارم به جای آنکه همچون گورکن گذشــ ـته را بکاوم ، همچون شاهین به سوی آینــــ ــده ایی باشکوه شیرجه روم . حکیم ارد بزرگ


احزاب شایســته می داننــــ ــد با کجروی و برنامه هــای دروغین ، خیلی زود نابود می شــ ـونــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


خوی مهــربان ، ریشه در سرشــ ـت پاک گیتــی دارد . حکیم ارد بزرگ


مهــربانی ، گرامی تـــ ـرین خوی آدمیســت . حکیم ارد بزرگ

 

سخنان عارفانه , سخنان عاشقانه بزرگان , جملات عاشقانه , جملات عاشقانه زیبا , جملات عارفانه , جملات عاشقانه کوتاه , سخنان غمگین , سخنان غمگین عاشقانه , جملات غمگین جدایی , جمله های غمگین , جمله های غمگین و عاشقانه , جمله های غم انگیز , جمله های غمگین و زیبا , گفته های غمگین , گفته های غم انگیز , جملات فاز سنگین , جملات فیسبوکی , گفته های حکیم ارد بزرگ , گفته های فیسبوکی , جملات فلسفی زیبا , سخنان فلسفی , سخنان فلسفی عاشقانه , گفتار فلسفی , گفتار فیلم , سخنان قصار , سخنان قشنگ , گفتار قصار , گفتار قشنگ , گفتار قصار بزرگان , سخنان کوتاه , سخنان کوبنده , جملات کوتاه , جملات کوتاه عاشقانه , جملات کوتاه زیبا , جملات کوتاه حکیم ارد بزرگ , جملات ارد بزرگ , جملات کوبنده , جمله های کوتاه , جمله های کوتاه پرمعنی , جمله های کوبنده , جمله های کوتاه زیبا , سخنان گرانبها , سخنان ناب , سخنان ناب بزرگان

 

/ 0 نظر / 53 بازدید