جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است . حکیم ارد بزرگ

فروپاشی و زوال هر فرهنگ یا  هر شخص هنگامی رخ می دهد که کشش به سوی نیرومندی رنگ بازد و چیز دیگری بر این کشش اولویت یابد ، ولو این جایگزین خرد ، دانش و هنر باشد. فریدریش نیچه

در هر کاری که انجام می دهی ، روح خود را در آن سهیم گردان و اطمینان داشته باش که تمام ارواح پاکی که از این خاکدان رو به اقلیم بالا رخت بر بسته اند ، از عالم بالا فرود آمده و اطراف تو حلقه زده اند و به دقت در اعمال تو می نگرند . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 7 بازدید