حکیم ارد بزرگ : فریب آدمیان ، پستی هولناک در پی دارد .

 

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 بدبخت کسی است ، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود اندیشه کن . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


همیشه در پی سرنوشتی بهتر برای خود باش ، توان آدمی را پایانی نیست . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


آرمان ما نباید زندگی دیگران را نابود سازد ، آرمانی ارزشمند است ، که بهروزی همگان را در پی داشته باشد . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد ، و دیگران به شاخه ها .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

از عمر بسی نماند ما را

در سر هوسی نماند ما را

رفتیم زدل غبار اغیار

جز دوست کسی نماند ما را

رفتیم بآشیانهٔ خویش

رنج قفسی نماند ما را

از بس که نفس زدیم بیجا

جای نفسی نماند ما را

یاران رفتند رفته رفته

دمساز کسی نماند ما را

گرمی بردند و روشنائی

زایشان قبسی نماند ما را

گلها رفتند زین گلستان

جز خارو خسی نماند ما را

دل واپسی دگر نداریم

در دهر کسی نماند ما را

کو خضر رهی درین بیابان

بانک جرسی نماند ما را

جز ناله که مونس دل ماست

فریاد رسی نماند ما را

بستیم چو فیض لب ز گفتار

چون همنفسی نماند ما را

 فیض کاشانی

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 
کسی که بدگویی می کند ، خواری را به جان می خرد .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


اگر دوستت ، آدمی نادان و خبرچین باشد ، خیلی زود ، اسیر وهم و سیاهی دل می شوی .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


تصوف ، عرفان های هندی و بودیسم ، سرشتی هولناک دارند ، آنها از ما ، تکه گوشت هایی ناکارا و ناتوان می سازند .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


تنها پشیمانی را باید بخشید که بر ناراستی خود آگاه شده ، و آن را بر زبان جاری می سازد .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


با فریب ، شاید بتوان چیزی بدست آورد ، اما این دستاورد ، مایه تباهی آدمی خواهد بود . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


فریب آدمیان ، پستی هولناک در پی دارد . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

/ 0 نظر / 29 بازدید