جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد . حکیم ارد بزرگ

ابرانسان است که می آفریند . فریدریش نیچه

از ابرانسان است که انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند . فریدریش نیچه

 

/ 0 نظر / 9 بازدید