جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت . حکیم ارد بزرگ

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم . فریدریش نیچه
 
و مردم هرگز نمی دانند پیشوا جز ذات عظیم آنها که به سوی آسمان سیر می کند ، شکاری ندارد . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 7 بازدید