حکیم ارد بزرگ : آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است .

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 
تندرستی ، پاداش نیک زیستی است . حکیم ارد بزرگ


تندرستی ، پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن دروازه های پیروزی . حکیم ارد بزرگ


همسران ، باید یکدیگر را همواره ستایش کنند . حکیم ارد بزرگ


کوشش برای تندرستی همگانی ، یکی از مهمترین کارهای دیوانسالاران است . حکیم ارد بزرگ


آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است . حکیم ارد بزرگ


مردم با فداکاری ، خوشبختی را به یکدیگر هدیه می دهند . حکیم ارد بزرگ


برای مهر ورزیدن در زندگی ، به دنبال بهترین زمان مباش ، خود باش و روانت را جاری کن .  حکیم ارد بزرگ


زندگی مردان و زنان فرهمند ، سرشار از مهر و کمک به دیگر آدمیان است .  حکیم ارد بزرگ


زندگی خوب ، تنها در دلشادی ما نیست ، همزیستی و مهر با دیگر آدمیان ، زندگیمان را لذت بخش می کند .  حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

هرچه مقصود تو است آن گردد

هرچه گوئی چنین چنان گردد

آفتاب ار چه شب نهان گردد

روز روشن چو شد عیان گردد

دارم امید آنکه هر گوشه

مأمن جمله مومنان گردد

هر فقیری توانگری یابد

پیر از دولتش جوان گردد

همچو من رند مست کی یابد

گرچه گرد جهان روان گردد

رد نگردد به هیچ رو هرگز

هرکه مقبول مقبلان گردد

باش ایمن که ما رها نکنیم

هرکه همراه عارفان گردد

هر معانی که خاطرت خواهد

آن معانی به تو بیان گردد

یار ما دوستدار آل رسول

سرور جمله عاشقان گردد

هر که یابد خبر ز حال وجود

واقف از حال همگنان گردد

نوبهار است منع نتوان کرد

بلبل ار گرد گلسِتان گردد

همه کس دوستدار خود سازد

فارغ از جمله دشمنان گردد

متمکن نشسته با یاران

نه روان گرد این و آن گردد

عارفی کو به مادهد دل را

جان ما در پیش روان گردد

در جهان هر که نعمت الله یافت

سرور جملهٔ جهان گردد

 شاه نعمت الله ولی

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگپیوند ، از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان آدمی را چندین برابر می سازد ، پس باید هر پیوند پاکی را ، شاد باش گفت .  حکیم ارد بزرگ


کوشش کنید همسرتان را از شهر و دیار خویش برگزینید ، نبود ریشه های فرهنگی همسو ، سختی به بار می آورد .  حکیم ارد بزرگ


به پسری ، مرد زندگی گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد . حکیم ارد بزرگ


میدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است ، که باید از آن گریخت .  حکیم ارد بزرگ


کسی که دلداده خود و سرنوشتش نیست ، هر کار هولناکی می تواند از او سر بزند . حکیم ارد بزرگ


همسر خویش را ، به دیدار دوستان زن و مرد تنهای خویش نبریم .  حکیم ارد بزرگ


بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر جدا شده خویش ، مباش .  حکیم ارد بزرگ


پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیک یکدیگر ، نیرومندتر سازیم .  حکیم ارد بزرگ
 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

/ 0 نظر / 35 بازدید