جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . حکیم ارد بزرگ

کسانی که به شهود دلایل منطقی را متصل می کنند راه به خطا رفته اند. فریدریش نیچه

اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی برای خود باشی بدان که صالحی . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 9 بازدید