جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند . حکیم ارد بزرگ

در همه جا هر چه مورد انتقاد ابر انسان است همواره نوعی خواست ویرانگر و منفی وجود دارد. فریدریش نیچه

آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 4 بازدید