جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است . حکیم ارد بزرگ

زمان لا یتناهی است و هر چه وجود دارد، در یک گردش ادواری تکرار می شود و این عمل تا انتهای نا معلومی ادامه خواهد داشت.  فریدریش نیچه

شما در بسیاری از رنجها بر سر دو راهی قرار گرفته اید ، و این رنجها جرعه هایی هستند بسیار تلخ و زهرآگین که پزشکی حکیم و چیره دست بیماریهایی را که در درونتان ریشه دوانیده اند ، با آنها علاج می کند . جبران خلیل جبران

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید