جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست . حکیم ارد بزرگ

کشش به سوی توانایی گوهره اصلی زندگی انسان می داند . فریدریش نیچه

اگر نوازندگان و پایکوبان و بازیگران به سوی شما آمدند ،از عطایای آنان بگیرید و هرگز محرومشان نسازید ، زیرا آنان میوه ها و عطر ها را چون شما جمع آوری می کنند و با اینکه متاع خود را از رویاها به دست می آورند و کالای خود را از خوابها و خیالها ساخته اند ولی ، به هر صورت ، کالای آنان زیبنده ترین جامه برای روح شما و لذیذترین غذا برای روان شماست . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 7 بازدید