جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند . حکیم ارد بزرگ

فلسفه همان خواست قدرت است همان خواست علت نخستین. فریدریش نیچه

گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است ، در لحظه ای که خود نمی دانید ، کشف خواهد شد . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 8 بازدید