حکیم ارد بزرگ : کارآفرینان ، دستان یاری بخش آدمیان هستند .

سخنان ارزشمند از فیلسوفان بزرگ , جملات پیروزی , عکس درباره خرد , فیلسوف ارد بزرگ کیست , ارد بزرگ , جمله ناب کارآفرینان , جملات ناب از داریوش بزرگ , سخنان ناب پرارزش , حکیم کریم نویسنده تاجیک , سخنان ارد بزرگ , جملات در مورد سیاستمداری , جملات نا از شکست , great orod  , ارد فیلسوف کیست , عکس خاندان ارد بزرگ , جمله درباره شادی , فیلسوف بزرگ جهان کیست , حرفهای بزرگان درمورد شکست وپیروزی , ارود بزرگ , فیلسوف و متفکر کیست , جملات ناب در مورد کینه توزی آدمان , جملات غم بزرگ , دانلود متن مرده پرستی هنر ایرانیان از ارد بزرگ , جملات ناب درباره آدمهای خود بزرگ پندار , حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا , حکیم ارد بزرک , اردحکیم , حکیم ارد بزرگ فیلسوف کیست , سخن درباره شادی , جمله های ناب از دکتر شریعتی , فیلسوف و اندیشمند کیست , جملات درمورد شا دی وامید ازنویسندگان , حکیم ارد بزرگ کیه  , ارد بزرگ ویکی پدیا , جملاتی درباره غم واندوه , جملات توانایی , جملات ناب از بزرگان در باره عشق , جملات زیبا درباره سیاستمداران بزرگ
هیچ دری به روی مهــربانان ، بســته نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


هیچ آرزویی ، بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسیـــد .  حکیم ارد بزرگ


اگر برای رسیـــدن به آرزوهــای خویش ، زور گویی پیشه کنیم ، پس از چنــــ ــدی ، کسانی را در برابرمان خواهیم دیـــد ، که دیگر زورمان به آنهــا نمی رسد .  حکیم ارد بزرگ


کسی که چنــــ ــد آرزوی درهم برهم دارد، به هیچ کدام از آنهــا نمی رسد ، مگر آنکه با ارزشــ ـتـــ ـرین آنهــا را برگزینــــ ــد، و آن را آرمان نهــایی خویش سازد. حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، تـــ ـرس را هم به بازی می گیرنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ

سخنان ارزشمند از فیلسوفان بزرگ , جملات پیروزی , عکس درباره خرد , فیلسوف ارد بزرگ کیست , ارد بزرگ , جمله ناب کارآفرینان , جملات ناب از داریوش بزرگ , سخنان ناب پرارزش , حکیم کریم نویسنده تاجیک , سخنان ارد بزرگ , جملات در مورد سیاستمداری , جملات نا از شکست , great orod  , ارد فیلسوف کیست , عکس خاندان ارد بزرگ , جمله درباره شادی , فیلسوف بزرگ جهان کیست , حرفهای بزرگان درمورد شکست وپیروزی , ارود بزرگ , فیلسوف و متفکر کیست , جملات ناب در مورد کینه توزی آدمان , جملات غم بزرگ , دانلود متن مرده پرستی هنر ایرانیان از ارد بزرگ , جملات ناب درباره آدمهای خود بزرگ پندار , حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا , حکیم ارد بزرک , اردحکیم , حکیم ارد بزرگ فیلسوف کیست , سخن درباره شادی , جمله های ناب از دکتر شریعتی , فیلسوف و اندیشمند کیست , جملات درمورد شا دی وامید ازنویسندگان , حکیم ارد بزرگ کیه  , ارد بزرگ ویکی پدیا , جملاتی درباره غم واندوه , جملات توانایی , جملات ناب از بزرگان در باره عشق , جملات زیبا درباره سیاستمداران بزرگ
کارآفرین ، زندگی آفرین است ، پس آفرینی جاودانه بر او .  حکیم ارد بزرگ  


کارآفرینی را یک ارزش راستین بدانیم ، تا تهی دستی از میان برود .  حکیم ارد بزرگ


کارآفرینان ، دستان یاری بخش آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ  


کدام سرزمین بدون کارآفرینی و کار ، از دامان بزهکاری و سختی ، رهایی یافته است ؟ .  حکیم ارد بزرگ


پول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام ، جایی ندارد .  حکیم ارد بزرگ

سخنان ارزشمند از فیلسوفان بزرگ , جملات پیروزی , عکس درباره خرد , فیلسوف ارد بزرگ کیست , ارد بزرگ , جمله ناب کارآفرینان , جملات ناب از داریوش بزرگ , سخنان ناب پرارزش , حکیم کریم نویسنده تاجیک , سخنان ارد بزرگ , جملات در مورد سیاستمداری , جملات نا از شکست , great orod  , ارد فیلسوف کیست , عکس خاندان ارد بزرگ , جمله درباره شادی , فیلسوف بزرگ جهان کیست , حرفهای بزرگان درمورد شکست وپیروزی , ارود بزرگ , فیلسوف و متفکر کیست , جملات ناب در مورد کینه توزی آدمان , جملات غم بزرگ , دانلود متن مرده پرستی هنر ایرانیان از ارد بزرگ , جملات ناب درباره آدمهای خود بزرگ پندار , حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا , حکیم ارد بزرک , اردحکیم , حکیم ارد بزرگ فیلسوف کیست , سخن درباره شادی , جمله های ناب از دکتر شریعتی , فیلسوف و اندیشمند کیست , جملات درمورد شا دی وامید ازنویسندگان , حکیم ارد بزرگ کیه  , ارد بزرگ ویکی پدیا , جملاتی درباره غم واندوه , جملات توانایی , جملات ناب از بزرگان در باره عشق , جملات زیبا درباره سیاستمداران بزرگ

تا ببردی از دل و از چشم من آرام و خواب

گه ز دل در آتش تیزم گه از چشم اندر آب

عشق تو باچار چیزم یار دارد هشت چیز

مرمرا هر ساعتی زین غم جگر گردد کباب

با رخم زر و زریر و با دلم گرم و زحیر

با دو چشمم آب و خون و با تنم رنج و عذاب

وین عجایب تر که چون این هشت با من یار کرد

هشت چیز از من ببرد و هشت چیز تنگیاب

راحت وآرام روح ورامش و تسکین دل

نزهت ودیدار چشم و زینت و فرشباب

در رگ و اندر تن و اندر دل و در چشم من

خواب و صبر و روح و خونم را بر افتاد انقلاب

رنج دارد جای خون و درد دارد جای روح

عشق دارد جای صبر و آب دارد جای خواب

این تنم از هجر تو چون برگ بید اندر خزان

این دلم در عشق تو چون توزی اندر ماهتاب

روی تو بسترد و بربود و بیفکند و ببرد

چارچیز از چارچیز و هر یکی را کرد غاب

خرمی از نوبهار و تازگی از سرخ گل

نیکویی از گرد ماه و روشنی از آفتاب

چار چیز تو نباشد سال و مه بی هشت چیز

هر یکی زان هشت دارد سوی دل بردن شتاب

چشم تو بی خواب و سهر و روی تو بی سیم و گل

جعد توبی چین و پیچ و زلف تو بی بند و تاب

تاب زلفین و خم جعد تو نشناسم همی

از خم و تاب کمند خسرو مالک رقاب

میر ابواحمد محمد خسرو ایران زمین

کایزد او را چند چیز نیک داد از چند باب

از هنر نام بلند و از شرف جاه عریض

از ادب لفظ بدیع و از خرد رای صواب

با هنر دست سخی و با شرف روی نکو

با خرد خوی نکو با سخن فصل الخطاب

هر گز او در چار وقت از چار چیز اندر نماند

عجز هرگز پیش یک نهمت نگشت او راحجاب

وقت کردار از توان و وقت پیکار از عدو

وقت دیدار از صواب و وقت گفتار از جواب

هشت چیز از او ببرد از هشت مایه هشت چیز

سال و ماه این هشت چیزش را همینست اکتساب

حلم او سنگ زمین و طبع او لطف هوا

روی او دیدار ماه و کف او جود سحاب

رسم او حسن بهار و لفظ او قدر شکر

خلق او بازار مشک و خوی او بوی گلاب

در دیار گوزگانان اندرین عهد قریب

چار چیز نامور کرد از پی مزد و ثواب

مسجد آدینه و عالی منار میمنه

سد رود شور بار و جوی آب نوسراب

از پی خوبی و از بهر صلاح مردمان

کشت کرد اندر بیابان، آب راند اندر سراب

دولت و اقبال او بی حیلت و بی رنج و ذل

بوستان وسبزه کرد از سوخته دشتی خراب

هشت چیزش را برابر یافتم با هشت چیز

هر یکی زان هشت سوی فضل او دارد مآب

تیغ او را با قضا وتیر او را با قدر

دست او را با سپهر و خشت او را با شهاب

حزم او را با امان و عزم او را با ظفر

لفظ او را با قران و حفظ او را با کتاب

جان خصمش هر زمانی سوی خویش اندر کشد

تیغ او را از غلاف و تیر او را از قراب

اصل رادی و بزرگی را دو چیز اندر دوچیز

دست او را در عنان و پای او را در رکاب

تابه فروردین زمین از لاله بر پوشد ردا

تا به دی ماه آسمان از ابر بر بندد نقاب

تا چو شهریور درآید بازگردد عندلیب

تا چو فروردین درآید پشت بنماید غراب

شادمان باد او ز ایزد بر گناه او را عفو

دشمنش را بر نکوتر طاعت ایزد عقاب

چارچیزش را مبادا جاودانه چار چیز

این دعا نشگفت اگر گردد بساعت مستجاب

مدت او را کران و لشکر او را عدد

ملکت او را زوال و نعمت او را حساب

 فرخی سیستانی

سخنان ارزشمند از فیلسوفان بزرگ , جملات پیروزی , عکس درباره خرد , فیلسوف ارد بزرگ کیست , ارد بزرگ , جمله ناب کارآفرینان , جملات ناب از داریوش بزرگ , سخنان ناب پرارزش , حکیم کریم نویسنده تاجیک , سخنان ارد بزرگ , جملات در مورد سیاستمداری , جملات نا از شکست , great orod  , ارد فیلسوف کیست , عکس خاندان ارد بزرگ , جمله درباره شادی , فیلسوف بزرگ جهان کیست , حرفهای بزرگان درمورد شکست وپیروزی , ارود بزرگ , فیلسوف و متفکر کیست , جملات ناب در مورد کینه توزی آدمان , جملات غم بزرگ , دانلود متن مرده پرستی هنر ایرانیان از ارد بزرگ , جملات ناب درباره آدمهای خود بزرگ پندار , حکیم ارد بزرگ ویکیپدیا , حکیم ارد بزرک , اردحکیم , حکیم ارد بزرگ فیلسوف کیست , سخن درباره شادی , جمله های ناب از دکتر شریعتی , فیلسوف و اندیشمند کیست , جملات درمورد شا دی وامید ازنویسندگان , حکیم ارد بزرگ کیه  , ارد بزرگ ویکی پدیا , جملاتی درباره غم واندوه , جملات توانایی , جملات ناب از بزرگان در باره عشق , جملات زیبا درباره سیاستمداران بزرگ

/ 0 نظر / 64 بازدید