جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه

طبیعت خود زایشگر است . زایشگر آنچه نیازمند آن است . حکیم ارد بزرگ

نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد  کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است. فریدریش نیچه

 اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید .
که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 10 بازدید