جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست . حکیم ارد بزرگ

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم . فریدریش نیچه

زمانی که خورشید از پیشوایان در غروب جدا می شود ، هنگامی که از مشرق دوباره زبانه کشد هرگز آنها را در آن مکان نخواهد دید ، زیرا آنها در حرکت و سیری که به ایشان ارزانی شده است همچنان بیدار و در حرکتند ، حتی اگر زمین به خواب رفته باشد . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 3 بازدید