جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . حکیم ارد بزرگ

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند . فریدریش نیچه

براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟
خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند ، باز می کند.
نیکی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد . جبران خلیل جبران

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید