جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچهدر برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند . حکیم ارد بزرگ

 عشق فریبنده و ویرانگر است  نه نجات بخش. فریدریش نیچه

آه این زندگی است که زندگی را می طلبد ، به توان و امید ، به اشتیاق و شور ، اما به قالب اندامهایی در آمده است که دلواپس مرگند و نگران گور .
در اینجا هیچ گوری نباشد ، هیچ گوری . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 10 بازدید